با حضوررئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک؛نشست شورای مدیران کمیته برگزار شد

با حضوررئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک؛نشست شورای مدیران کمیته برگزار شد

با حضوررئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک؛نشست شورای مدیران کمیته برگزار شد

با حضوررئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک؛نشست شورای مدیران کمیته برگزار شد

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;