وی در این بین گفت: می دانیم که فشار هزینه بر بودجه کشور زیاد است اما مستمری بگیران هم حق دارند و باید به فکر تقویت قدرت خرید و پاسخگویی به درخواست های برحق آنها بود. افتخار بازنشستگان تجمع در مقابل سازمان های بازنشستگی یا مراکز کشوری در مناطق مختلف کشور با در دست داشتن کارت های قطبی و اسناد زندگی روزمره است. نماینده فلورجان در شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازنشستگان پس از یک عمر خدمت در کشور منتظر دریافت

تماس با ما