داوود علیزدا: بیشترین سرمایه ثابت کشور مربوط به ساختمان است و در این زمینه گروه خدمات بخش عمده سرمایه گذاری را به ساختمان اختصاص داده است. اما از سال 2016، این بخش با کاهش چشمگیر روبرو شده است. به این ترتیب، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، مجموع سرمایه ثابت در بخش ساختمان نسبت به سال 1395 بیش از 15 درصد کاهش داشته و تشکیل سرمایه در این بخش از سال 96 تاکنون هر سال بیش از 2.5 درصد کاهش داشته

تماس با ما