در تمام ادوار مجلس، تحقیق و تفحص در بهارستان داستان پیچیده ای داشت و موارد محدودی منجر به قرائت گزارش در دادگاه شد و برخی گزارش های نهایی با ارسال به نهادهای قضایی پایان روشنی نداشت. در تمام ادوار مجلس، تحقیق و تفحص در بهارستان داستان پیچیده ای داشت و موارد محدودی منجر به قرائت گزارش در دادگاه شد و برخی گزارش های نهایی با ارسال به نهادهای قضایی پایان روشنی نداشت. در مجالس گذشته طلسم تحقیق و پژوهش بی

تماس با ما